Kateqoriya Arxivləri: Düşünən İnsan №19

Blez Pas­kal (1623-1662)

pascalQə­dim yu­nan alim­lə­rin­dən son­ra hən­də­sə­də xey­li irə­li­lə­yiş əl­də et­miş gör­kəm­li tə­bi­ət­şü­nas alim Blez Pas­kal ar­tıq çox gənc yaş­la­rın­da bir çox kəşf­lə­rin mü­əl­li­fi idi. Onun di­gər fəa­liy­yə­ti də uğur­lu idi. Blez Pas­kal ri­ya­ziy­yat sa­hə­sin­də çox­say­lı iş­lə­ri ilə ya­na­şı, fi­zi­ka­da da az iş gör­mə­di. Mə­sə­lən, o, at­mos­fe­ri təd­qiq edə­rək və ma­ye­lə­rin me­xa­ni­ka­sı ilə məş­ğul ola­raq at­mos­fer­də­ki təz­yi­qin hün­dür­lü­yün art­ma­sı­na mü­tə­na­sib ola­raq də­yiş­di­yi­ni kəşf et­di. Elm ta­ri­xin­də va­cib yer tu­tan Blez Pas­kal din­dar in­san idi. Blez Pas­ka­lın “Allah hər şe­yin ya­ra­dı­cı­sı­dır: ri­ya­ziy­yat­dan tut­muş ele­ment­lə­rin qay­da­sı­na qə­dər” söz­lə­rin­də onun Allah`ın son­suz qüd­rə­ti qar­şı­sın­da­kı hey­rə­ti ifa­də olun­muş­dur. Bu yazının davamını oxu

“Ara keçid fosil tapıldı” iddiası saxtakarlıqdır

1391506698_saxtakarliq-4Darvin dövründə ara keçid fosillərin yoxluğu həll olunacaq problem kimi görünürdü. Darvin yer üzünün təbəqələrində nəzəriyyəsini təsdiqləyəcək heç bir ara keçid fosili tapılmamasını təəccüblə qarşılayır, amma yenə də onların gələcəkdə tapılacağına inanırdı. “Növlərin mənşəyi” kitabının “Nəzəriyyənin qarşısında duran çətinliklər” fəslində mövzu ilə bağlı bunları yazmışdı:

Əgər, həqiqətən, növlər digər növlərdən tədricən törəyibsə, nə üçün saysız-hesabsız ara keçid formaya rast gəlmirik? Bu yazının davamını oxu

AKASİYA AĞACI ÇİÇƏYİ

Bitkilərin hər birinin öz növünə aid xüsusiyyətləri var. Rəngləri, dadları, quruluşları, çoxalma formaları bir-birindən fərqlənir.

Dövr: Oliqosen Yaşı: 25 milyon il Bölgə: Dominikan Respublikası

Dövr: Oliqosen
Yaşı: 25 milyon il
Bölgə: Dominikan Respublikası

Yarpaqlar dünyanın hər yerində fotosintez etmək üçün mexanizmlərə malikdir. Bənzərsiz daşıma sistemləri dünyanın hər yerindəki bitkilərdə var. Bu kompleks, reduksiya edilməz mexanizmlərin təkamülçülərin iddia etdiyi kimi təsadüfən əmələ gəlməsi qeyri-mümkündür. Bu yazının davamını oxu

Beyinin insan davranışlarını istiqamətləndirən hissəsi: beyinin ön payı

  • Bir insan hərəkətlərini istiqamətləndirən qərarlar verərkən, bunu bir robot kimi məntiq qaydalarına əsasən etməz.brain111111 Vicdanını dinləyər, hisslərini də buna əlavə edər. Elmi araşdırmalar beyinin ön payında mövcud olan “ventromedial prefrontal korteks” adlı hissənin bu qərarları verməsində əsas rol oynadığını müəyyənləşdirmişdir.
  • Bəs beyinin bu hissəsinin olmaması insanı hansı mənfi davranışlara sürükləyə bilər?
  • Uca Allah Quran ayələrində beyinin bu hissəsi ilə əlaqədar nələrə diqqət çəkmişdir?

Özünü idarə etmə, nəticə çıxarma, incə düşüncəli və nəzakətli olma, qətiyyət kimi Quranda təriflənən bir çox müsbət davranışlara beynimizin ön payı nəzarət edir. Normal insanın beyninin ön payında yüksək bir hərəkətlilik olduğu məlumdur. Bu yazının davamını oxu

KENQURU BALALARINA XÜSUSİ QAYĞI

th-3Yeni doğulmuş kenquru balası lobya dənəsi boyda olur, ayaqları hələ yeni inkişaf etməyə başlayır. Kenquru balaları doğulduqda kor olurlar. Çünki kenquru balaları ana bətnində inkişaflarını tamamlamadan dünyaya gəlirlər. Buna görə, balalar üçün analarının bədənində hazırlanmış tüklü kisə çox mühüm qorunma yeridir. Bu kisə bala böyüdükcə genişlənir. Kisənin girişində balanın düşməsinin qarşısını alan xüsusi əzələlər var. Bu əzələlər ana kenquru suya girdikdə də suyun içəriyə dolmasının qarşısını alır. Bu yazının davamını oxu

ŞÜBHƏLƏNMƏYİN SƏBƏBİ İMAN ZƏİFLİYİDİR

isyan_pencesi_3Din əxlaqını gərəyi qədər yaşamayan cəmiyyətlərdə insanların bir-birləri ilə rahat danışmaması, sözlərdən fərqli məna çıxarmağa meyilli olması, inciməsi və həmçinin dostların ayrılmasının səbəbi şübhələnməkdir. Bu cür cəmiyyətlərdə münasibətlərə mənfi təsir göstərən şübhələrin kökündə isə iman zəifliyi var.

Şübhə insan ruhuna və fitrətinə tamamilə ziddir. İnsan ruhu hüzura, rahatlığa və şən olmağa uyğun yaradılmışdır. Halbuki, şübhə bütün bunları aradan qaldırır. Bu yazının davamını oxu

Axirət günündə hesaba çəkilmədən əvvəl nəfsi hesaba çəkməyin əhəmiyyəti

eğer-seversem-seni-mahvolurumYer üzündə yaşayan yeddi milyard insanın hər birinin həyat tərzi, mədəniyyəti, anlayışı, hadisələrə baxışı, xarakteri bir-birindən fərqlidir. Milyardlarla insan həyatını davam etdirərkən onların kiçik bir hissəsi əhəmiyyətli bir həqiqətin fərqinə vararaq yaşayır. Bu həqiqət hər kəsin yaşadığı hər şeyin hesabını bir-bir Allah qatında verəcəyidir…

  • İnsanın gün ərzində özünə tez-tez nəzarət etməsi, etdikləri üzərində düşünməsi niyə əhəmiyyətlidir?
  • İnsan özünü hansı mövzularla hesaba çəkməlidir?

Bu yazının davamını oxu

CANLI UÇUŞ MEXANİZMLƏRİ: İYNƏCƏLƏR

12654_19Quşlar insanın əsrlər boyu həyata keçirmək istədiyi işi bacarırlar: uçmağı…

İnsanlar uçmağın yollarını tapmaq üçün çox çalışıblar. İlk təyyarənin icadından bu günə qədər təqribən 100 il keçib. Minlərlə fərqli modeldə təyyarə istehsal edilib. On minlərlə elm adamı daha yaxşı uçan vasitələr düzəltmək üçün çalışıb.

Nəticədə, bu gün istifadə etdiyimiz mükəmməl uçuş vasitələri var. Bu yazının davamını oxu

ƏHLİ-KİTAB MÜSƏLMANLAR VƏ KİTAB ƏHLİ DƏCCALİYYƏTƏ QARŞI BİR-BİRLƏRİNİN MÜTTƏFİQİDİR

child1Şübhəsiz ki, dünyanın sülhə, dostluğa və qardaşlığa bəlkə də ən çox ehtiyacı olduğu dövrlərdən birində yaşayırıq. XX əsrə damğasını vuran qarşıdurma və müharibələr XXI əsrdə də davam edir, dünyanın hər tərəfində məsum insanlar bu müharibələrdə böyük maddi və mənəvi itkiyə məruz qalırlar. Ancaq bəzi kütlələr israrla müsəlmanlar və kitab əhli arasındakı qarşıdurmanı körükləməyə çalışırlar. Halbuki, açıq-aşkar görünür ki, bu kütlələrin körüklədiyi sivilizasiya mübarizəsi bütün bəşəriyyəti böyük fəlakətə apara bilər. Bu fəlakətin qarşısının alınmasının ən əsas yollarından biri müsəlmanlar və kitab əhli arasındakı qardaşlıq və əməkdaşlığın gücləndirilməsidir. Bu yazının davamını oxu

ALOVDAKI DİZAYN

Canlılara enerji təmin edən ən fundamental reaksiya karbon və hidrogen birləşmələrinin oksidləşməsi, alovyəni yanmasıdır. Ancaq bu məqamda maraqlı bir sual yarana bilər: bizim bədənimiz, əsasən, karbon və hidrogen birləşmələrindən meydana gəlir. Bəs necə olur ki, bədənimiz oksidləşmir? Ya da niyə bədənimiz bir anda kibrit dənəsi kimi alovlanıb yanmır?

Bədənimizin oksigenlə təmasda olduğu halda, yanmaması, həqiqətən, heyrətləndirici bir vəziyyətdir.  Bu yazının davamını oxu